LEVERINGSVOORWAARDEN


TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van alle artikelen, het verzorgen van feesten en partijen van de verhuurservice Brabants Feestverhuur V.O.F., gevestigd te Helmond, hierna te noemen “de opdrachtnemer”.
 2. De wederpartij zal in het navolgende worden aangeduid als “de opdrachtgever”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk en voorzien van een handtekening zijn overeengekomen.
 4. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

OVEREENKOMST
 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging en voorzien van een handtekening van de opdrachtnemer bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging en voorzien van handtekening door de opdrachtnemer bindend.
 3. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft de opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 5. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen e.d. en/of de kostprijs van spijzen en/of dranken stijgt, is de opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de opdrachtnemer en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Indien prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden in rekening worden gebracht, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 7. De opdrachtnemer is bevoegd, ter uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen.
 8. De overeengekomen datum c.q. data waarop diensten moeten worden geleverd, zal/zullen door de opdrachtnemer – behoudens overmacht situaties – strikt nageleefd worden.
 9. Overeengekomen tijdstippen waarop diensten moeten worden geleverd, zullen door de opdrachtnemer zo nauwkeurig mogelijk worden nageleefd. Geringe overschrijdingen kunnen nimmer leiden tot enige schadevergoeding.
 10. De opdrachtnemer is verplicht de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen in de hoeveelheden en van de kwaliteit als overeengekomen, tenzij:- er sprake is van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer;
  a. de opdrachtgever niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.
 11. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het aantal in te zetten personeelsleden is afgestemd op het overeengekomen aantal personen dat van de dienstverlening gebruik zal maken. Bij het verzorgen van dienstverlening, zal de opdrachtnemer tijdig aanwezig zijn om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen.
 12. Indien het niet mogelijk blijkt diensten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de opdrachtgever, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 13. Het voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de overeengekomen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele andere kosten, te voldoen onverlet.
 14. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de opdrachtnemer niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de opdrachtnemer het recht te vorderen dat de aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De opdrachtnemer heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
 15. De opdrachtnemer is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt de opdrachtnemer van deze bevoegdheid gebruik, dan zal de opdrachtnemer tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.
 16. Alle onkosten welke door de opdrachtnemer worden gemaakt ten verzoeken van de opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 17. De opdrachtnemer is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheid in de vorm van een borgsom te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

Bij het verzorgen van dienstverlening, op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, anders dan bij de opdrachtnemer, is de opdrachtgever verplicht:
de opdrachtnemer op de vooraf bekendgemaakte tijden toegang te verlenen tot de ruimte c.q. locatie waar de dienstverlening zal worden verzorgd;
tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke de opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht, teneinde de opgedragen dienstverlening te kunnen verrichten;
tijdig de overeengekomen apparatuur en/of materialen op de overeengekomen locatie aanwezig te hebben;
de ruimte c.q. locatie, waar de opdrachtnemer de dienstverlening verricht, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door de opdrachtnemer te stellen eisen betreffende temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom, watertoevoer, veiligheid en toezicht en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
Indien aan één of meer van de in het vorige lid genoemde verplichtingen niet, niet tijdig en/of niet volledig is voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, en dient de opdrachtgever deze te betalen. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de schade die ontstaat door de dientengevolge opgelopen vertraging.

KLACHTENREGELING
 1. De opdrachtgever is verplicht eventuele klachten over de dienstverlening – in de ruimste zin des woords – ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst, onmiddellijk ter kennis van de opdrachtnemer te brengen, zodat de opdrachtnemer in staat kan worden gesteld de klachten te verhelpen.

Overige klachten dienen per aangetekend schrijven binnen 5 dagen na uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtnemer te worden gemeld.
Indien klachten niet binnen de bovenvermelde termijnen aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt, wordt de overeenkomst geacht correct te zijn uitgevoerd.
Het uiten c.q. indienen van klachten schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
De opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld een klacht te onderzoeken.

AANSPRAKELIJKHEID
De opdrachtnemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten, een en ander behoudens voor zover schade te wijten is aan grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet van de opdrachtnemer, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de opdrachtnemer bij de dienstverlening inzet.
Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de volgende situaties:
a. voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door de opdrachtnemer bereide of geserveerde levensmiddelen;
b. voor schade door verlies of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever;
c. voor schade aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de opdrachtnemer houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de opdrachtnemer staat.
Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde diensten. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de opdrachtnemer nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de opdrachtnemer gesloten verzekering.
In alle gevallen is de termijn waarbinnen de opdrachtnemer tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de opdrachtnemer tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor de opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van huisregels, begaan door de opdrachtgever en/of degenen die hem vergezellen.
VRIJWARING
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaalruimte en/of de geleverde diensten.

BETALING
De opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan maximaal 50% van de overeengekomen prijs als aanbetaling gevorderd worden.
Betaling dient binnen 15 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Indien een factuur of aanbetaling na het verstrijken van de in lid 2 gestelde termijn respectievelijk een andere door de opdrachtnemer gestelde termijn niet volledig is betaald c.q. verricht:
a. zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
b. zal de opdrachtgever, na daartoe door de opdrachtnemer te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van €150,00;
c. heeft de opdrachtnemer het recht, voor elke aan de opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste €20,00 ter zake administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtnemer zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
Ter keuze van de opdrachtnemer kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
Indien de opdrachtgever reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen, is de opdrachtnemer bevoegd om aan de opdrachtgever een deugdelijke zekerheidstelling te vragen.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Indien de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de opdrachtnemer heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
Het bepaalde onder sub 7a. van dit lid is niet van toepassing ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

OVERMACHT
In geval nakoming van datgene waartoe de opdrachtnemer krachtens de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de opdrachtnemer of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens de opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen.
Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de opdrachtnemer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ANNULERING
Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, kan het door de opdrachtgever opgegeven aantal personen tot 7 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering kosteloos worden gewijzigd, indien dit niet meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal betreft. Bij wijzigingen van meer dan 10% is de opdrachtnemer gerechtigd kosten hiervoor in rekening te brengen. Bij een vermindering van het aantal personen kan de opdrachtnemer pro rato uitgaan van de hierna genoemde annuleringspercentages of de werkelijk geleden en/of te lijden schade. Bij een vermeerdering van het aantal personen kan de opdrachtnemer meerkosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.
Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk bij aangetekend schrijven en indien hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde vergoedingen aan de opdrachtnemer te betalen:
– bij annulering tot 6 maanden voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd;
a. bij annulering tot 14 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: 35% van de overeengekomen prijs;
b. bij annulering tot 7 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: 65% van de overeengekomen prijs;
c. bij annulering tot één dag voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: 85% van de overeengekomen prijs;
d. bij annulering op de dag van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen prijs.
Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd, zijn op de geannuleerde diensten voornoemde vergoedingen pro rata van toepassing.
De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de opdrachtnemer ter zake.
De opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd een overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever en/of derden gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de/het op grond van de overeenkomst te houden bijeenkomst/feest een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de opdrachtgever of op grond van de hoedanigheid van de opdrachtgever en/of zijn gasten, dat de opdrachtnemer de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien hij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst of het feest op de hoogte was geweest. Indien de opdrachtnemer van deze bevoegdheid gebruik maakt, nadat de/het betreffende bijeenkomst/feest begonnen is, dan is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten diensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten diensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.
ONTBINDING
Buiten hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald, is elk der partijen bevoegd deze overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en interesses gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere partij:
a. in staat van faillissement is verklaard;
b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
In het geval de opdrachtnemer, om welke reden dan ook, tot ontbinding van de overeenkomst overgaat, wordt al hetgeen door de opdrachtgever uit hoofde van enigerlei contract aan de opdrachtnemer verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de opdrachtnemer de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtnemer gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
In geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de opdrachtnemer aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.